menu

Rezervace Hotel GÓL

hotel Prostějov, ubytování Prostějov

Rezervace online

remove add

Všeobecné podmínky

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) Hotelu Gól, U Stadionu 2459/1, Prostějov, IČO: 27728277 (dále jen hotel) upravují vzájemný smluvní vztah s klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v hotelu jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává pobyt v hotelu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává hotelu telefonicky, poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou:

 • jméno a příjmení klienta, den a místo narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, příp. e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ
 • počet osob, termín pobytu, délka pobytu, typ pokoje/apartmánu

Objednává-li tuzemec pobyt pro cizince, je klient povinen tuto skutečnost uvést. Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Provedením závazné rezervace (dle čl.IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a hotelem smluvní vztah. Hotel se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit hotelu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a hotel potvrdil.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo

 • být dostatečně a úplně informován hotelem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně
 • na řádné poskytnutí jím objednaných, hotelem  potvrzených a zálohově zaplacených služeb
 • kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII.
 • reklamovat vady poskytovaných služeb

Klient je povinen

 • úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci
 • zaplatit hotelu v požadovaném termínu formou zálohy plnou cenu za pobyt
 • respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá
 • pečlivě si překontrolovat hotelem vystavené potvrzení pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně hotel

III. Povinnosti hotelu ke klientovi

Hotel je povinen

 • poskytnout klientovi důležité informace k pobytu
 • potvrdit klientovi řádně objednaný pobyt a poskytnout klientovi písemně informace k nástupu na pobyt
 • při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě
 • V případě odstoupení od potvrzené objednávky pobytu/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na pobyt. Avšak pokud vznikne nárok hotelu na stornovací poplatky, vyplatí hotel klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky. V případě závazné rezervace pomocí poskytnutí dat platební karty pro provedení předautorizace je hotel oprávněn storno poplatky stáhnout z účtu klienta.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných hotelem jsou uvedeny na:

 • www.hotelgol.cz , záložka Ceník
 • ceníky hotelových internetových portálů.

Závaznou rezervaci pobytu může klient zajistit

 • plnou úhradou ceny objednaných služeb
 • po předchozí dohodě s hotelem částečnou úhradou objednaných služeb
 • poskytnutím údajů platební karty (typ/vydavatel karty, držitel/majitel, datum expirace, číslo karty, bezpečnostní kód karty), které jsou potřebné pro provedení předautorizace karty ve výši předpokládané ceny objednaných služeb
  V případě nesplnění těchto podmínek pro závaznou rezervaci je hotel oprávněn rezervaci jednostranně zrušit a informovat o této skutečnosti klienta.

Úhradu ceny objednaných služeb může klient provést:

 • bankovním bezhotovostním převodem na účet hotelu u banky FIO banka, a.s., kód banky pro účely tuzemského platebního styku: 2010, BIC/SWIFT: FIOBCPPXXX, Účet č.: 2801766136 / 2010,  IBAN: CZ59201 0000 0002 8017 66136
 • platební kartou
 • platbou v hotovosti

Nebude-li záloha za pobyt zaplacena v termínu dohodnutém a uvedeném v potvrzení pobytu, může hotel od potvrzené objednávky odstoupit. Nezaplacením zálohy nezaniká povinnost provést písemné storno objednaných služeb v případě zrušení pobytu. Úhradou zálohy se rozumí její připsání na účet hotelu.

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení pobytu vystavené hotelem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně recepci hotelu tel. +420 732 264 332 nebo emailem hotelgol@hotelgol.cz .

VI. Nástup na pobyt

Při nástupu se klient v recepci hotelu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti a potvrzením pobytu. Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu.

VII. Stornovací podmínky

 • Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku  pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno hotelu.
 • Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a kongresových služeb ze strany objednavatele.
 • Níže uvedené storno podmínky se vztahují i na zrušení části dříve provedených rezervací. (Storno poplatky se vztahují ke zrušené části pobytu – zmenšení počtu pokojů nebo osob nebo zkrácení doby pobytu)
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká hotelu povinnost vrátit klientovi zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
 • Hotel si vyhrazuje právo provést předběžnou autorizaci Vaší platební karty před Vaším příjezdem.

Individuální host

 • Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 48 hodin (v pracovní dny) před datem příjezdu (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 3 pracovní dny před datem příjezdu) si hotel účtuje storno poplatek ve výši vynaložených nákladů na vrácení zaplacené částky.
 • Při zrušení rezervace od 0 do 48 hodin (v prac.dnech) před předpokládaným začátkem ubytování (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 3 pracovní dny před datem příjezdu) si hotel účtuje storno poplatek ve výši ceny první noci rezervovaného pobytu

Skupinová rezervace

Náležitosti písemné objednávky: přesná adresa a jméno objednavatele, datum vystavení, IČO, DIČ, bankovní spojení. Hotel je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin 8 a více osob v níže uvedených případech:

 • zrušení pobytu 30-21 dní před příjezdem – storno poplatek 10% ceny pobytu
 • zrušení pobytu 20-15 dní před příjezdem – storno poplatek 25% ceny pobytu
 • zrušení pobytu 14-8 dní před příjezdem – storno poplatek 50% ceny pobytu
 • zrušení pobytu 7-4 dny před příjezdem – storno poplatek 75% ceny pobytu
 • zrušení pobytu 3 noci – nedojezd – storno poplatek 100% ceny pobytu

Hotel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem skupiny.

Platební podmínky

 • Hotel si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 30% z ceny ubytovacích služeb k datu provedení rezervace ubytování
 • Zbytek ceny ubytování bude zaplacen po vystavení proforma faktury nejpozději 2 dny před začátkem rezervovaného pobytu skupiny
 • Po ukončení akce je provedeno konečné vyúčtování za realizované služby.

VIII. Ochrana osobních údajů

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Hotel Gól, s.r.o., IČO: 27728277, se sídlem U Stadionu 2459/1, 796 01 Prostějov.
  Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich rezervací ubytování a komunikace s Vámi z důvodu ověření rezervace, v případech pozdních dojezdů, popř. informování o zapomenutých věcech na pokoji či v jiné naléhavé situaci vyžadující okamžitou komunikaci.
 • V případě zaslání poptávky ubytování pomocí formuláře z našeho webu zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo. Při příjezdu na hotel dále zpracováváme číslo Vašeho občanského průkazu a datum narození.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme minimálně po dobu trvání doby rezervace, popř. ubytování nebo zákonem stanovenou dobu.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
 • Vaše osobní údaje neužíváme k marketingovým účelům.
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje neposkytujeme.
 • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na
  přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

IX. Podmínky pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, oddělení AD, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www. coi.cz.

X. Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1. 9. 2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi hotelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije hotel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi hotelem a klientem.

Stížnosti a kompenzace

Jestliže máte stížnost na kvalitu ubytování či výhrady k poskytovaným službám, snažte se vše okamžitě řešit na místě s recepcí případně s vedením hotelu a umožnit jim, aby situaci mohli co nejrychleji napravit.

V případě, že není možné problém vyřešit na místě, zašlete nám Vaši stížnost na email hotelgol@hotelgol.cz nejpozději do 30 dnů od data Vašeho návratu z pobytu v našem hotelu. Vaše stížnost bude prošetřena a případná kompenzace bude navrhnuta na základě platných pravidel stanovených příslušnými právními předpisy.

Hotel Gól, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat znění těchto obchodních podmínek před každou rezervací a obeznámit se s jejich případnými změnami.